مبدل‌های خاص

این مبدل‌های حرارتی (HEAT EXCHANGER)ها بسته به سفارش با هر ابعاد و ظرفیت COLLING طراحی وتولید می‌گردد